Vermessung der Hornhaut - Keratometrie

  • VX120-Hornhaut-Keratoconus-Screening b900
  • VX120-Hornhaut-analyse-mebild-training-Glaucome
  • VX120-Hornhaut-analyse-mebild-training-KC
  • VX120-Übersicht-aller-Daten-der-4-Messungen

Messung der Oberflächenkrümmung der Hornhaut (lat. Cornea) an verschiedenen Stellen sowie Bestimmung der Hornhautverläufe (Keratometrie).